L’avaluació periòdica de la visió durant el desenvolupament dels infants és primordial per a detectar possibles problemes que puguin interferir en el procés d’aprenentatge.

La visió és un conjunt d’habilitats que ens permet entendre el que veiem. Gràcies a la visió percebem, processem, traduïm i entenem la informació que rebem a través del sistema visual, que representa el 80% de tota la informació que rebem del món exterior que ens envolta.

La culminació del desenvolupament visual s’assoleix cap als 6-7 anys, encara que pot variar d’un nen a un altre. L’ingrés a l’escola planteja un problema fonamental: el nen està preparat visualment per començar l’aprenentatge de la lectura i escriptura? Hem de donar força a la necessitat que el nen aconsegueixi unes capacitats visuals prou sòlides i àmplies com per poder afrontar favorablement les exigències visuals de l’àmbit escolar. Les seves capacitats han de ser iguals o superiors a les seves necessitats per poder cobrir la demanda visual amb comoditat.

L’avaluació de totes aquestes habilitats és la clau de l’èxit per poder anticipar-nos a possibles problemes d’aprenentatge relacionats amb l’entrada visual.

Avaluació de l’eficàcia visual:

Es realitza un examen optomètric complet on s’avalua la necessitat de portar ulleres, l’acomodació, els moviments oculars, la binocularitat, la visió en 3D i la salut ocular.

Avaluació de la percepció visual:

La percepció és la interpretació de la realitat a través dels nostres sentits i en funció de les nostres experiències. Considerant que la visió aporta el 80% de la informació sensorial, el processament de la informació visual és clau per entendre el món. En l’examen de percepció s’avaluen les següents àrees: desenvolupament motor, habilitats visuoespacials (lateralitat, direccionalitat i integració bilateral), anàlisi visual, integració visuomotora, integració visuoauditiva i memòria visual.

Donada la importància que té la visió en el desenvolupament infantil i en el procés d’aprenentatge es fa imprescindible un control periòdic per a detectar possibles alteracions visuals que puguin alterar-ne l’evolució natural.

REVISIONS ACONSELLADES
  • Als 6 mesos (valoració de la integritat i correcte desenvolupament de les estructures oculars)
  • Als 2-3 anys (un cop acabada la primera etapa de desenvolupament motor, caminar i saltar)
  • Als 6 anys (un cop acabat l’últim nivell de desenvolupament motor: l’adquisició de la lateralitat, base de l’aprenentatge de la lectura i escriptura)
  • Revisions anuals abans de començar el curs (per prevenir dificultats escolars)
  • En cas de presència de símptomes: mal de cap, picor d’ulls, llagrimeig, vermellor, fatiga, problemes de lectura…